महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ, मुंबई.

क्रंमाक एसएससी. १३७७/१७०८/ वीस-एकवीस-महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रंमाक ४१ ) याचे कलम ३६ पोट कलम (३) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन यांद्वारे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळ ( सुधारित अभ्यासक्रम ) विनियम, १९७४ आणि महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळ विनियम ( भाग दोन ) १९७६ यांचे अधिक्रमण करुन सोबतच्या, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विनियम, १९७७ यांना मंजुरी देत आहे.

newClick Here to Login to Online Portal for HSC / SSC Answer book Photocopy and Verification of Marks
newClick Here to View Answer Book Photo Copy Collection Dates
newClick Here to View HSC / SSC Verification of Marks Details
newClick Here to View HSC / SSC Re-Evaluation Details

Cash Counter Timings

10:30 AM to 1:00 PM

2:00 PM to 3:00 PM

उर्वरित

परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION