शिक्षण मंडळाविषयी

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ, मुंबई.

क्रंमाक एसएससी. १३७७/१७०८/ वीस-एकवीस-महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रंमाक ४१ ) याचे कलम ३६ पोट कलम (३) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन यांद्वारे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ( सुधारित अभ्यासक्रम ) विनियम, १९७४ आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विनियम ( भाग दोन ) १९७६ यांचे अधिक्रमण करुन सोबतच्या, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विनियम, १९७७ यांना मंजुरी देत आहे.