मंडळ सदस्य / अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ अधिनियम १९६५ मधील तरतूद कलम ६ नुसार घटना व कार्य

विभागीय मंडळाच्या विविध समित्या

१) परीक्षा समिती २) स्थायी समिती ३) निविदा समिती ४) विभागीय मंडळ समित्या अणि त्यांचे पदाधिकारी (संवर्गासह)

राज्य मंडळाची स्थापना : १ जानेवारी, १९६६

मुंबई विभागीय मंडळाची स्थापना : ८ नोव्हेंबर १९८५


अं.क्र.

मंडळ सदस्यांचे नांव

संवर्ग
१. मा. श्री. लक्ष्मीकांत पांडे विभागीय अध्यक्ष
२. श्री. सि. या. चांदेकर विभागीय सचिव
३. श्रीम. रंजना चासकर प्रभारी सहसचिव
४. श्रीम. रंजना प्र. चासकर विभागीय सहाय्यक सचिव