संपर्क

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,

मुंबई विभागीय मंडळ,

वाशी, नवी मुंबई,

४००७०३.

दूरध्वनी – २७८८१०७५, २७८८१०७७, २७६६२५०४, २७६५२४४५, २७८९९९८७

ई-मेल – sscboard@vsnl.com